Międzynarodowe badania potwierdzają, że marki i znaki towarowe należą do najważniejszych aktywów firmy. Jednocześnie, wiarygodne oszacowanie godziwej wartości rynkowej znaków towarowych na potrzeby transakcyjne jest ważnym elementem projektów związanych z optymalizacjami podatkowymi, czy kształtowaniem cen transferowych pomiędzy jednostkami powiązanymi.


Optymalizacja podatkowa znaku towarowego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem znak towarowy jest klasyfikowany jako wartość niematerialna i prawna, w związku z czym podlega on amortyzacji.

Wykorzystując proces optymalizacji, firma może zyskać 19% jego wartości w postaci korzyści podatkowych.
Przykład:  jeżeli znak warty jest 1 000 000 pln, można zamortyzować z tego tytułu 190 000 pln. Najczęściej markę amortyzuje się przez 5 lat, choć w tym czasie można dokonać aktualizacji wartości znaku towarowego.

Optymalizacja może zostać przeprowadzona na kilka sposobów. Najczęściej dokonuje się transferu (zazwyczaj aportu) znaku towarowego z dotychczasowego majątku firmy do podmiotu zależnego, gdyż marka nie może być amortyzowana w firmie, która wytworzyła znak towarowy. Metodologię zawsze dobiera się indywidualnie wskutek gruntownej analizy konkretnego przypadku.

W praktyce stosujemy poniższe metody wyceny:

  • metoda opłat licencyjnych  - opierająca się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, która byłaby wnoszona przez potencjalnego licencjobiorcę,
  • metoda dochodowa - bada ona udział wartości znaku towarowego w wartości całego kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
  • metoda premii cenowej  - analizuje ona wpływ marki na zwiększenie przychodów (efekt ilościowy - zwiększenie sprzedaży i efekt cenowy - zwiększenie ceny produktu) oraz zmniejszenie kosztów (np. niższe koszty dystrybucji),
  • metoda kosztowa  - określa wartość na podstawie kosztów, które należałoby ponieść aby wytworzyć znaku towarowego podobny do wycenianego.

Podstawę tego procesu zawsze stanowi wycena marki, ponieważ to od jej wysokości będzie zależało, czy działanie jest opłacalne dla danego podmiotu. Pozwoli to także dokładnie ustalić, ile firma zyska, decydując się na takie rozwiązanie.